WARUNKI GWARANCJI

RIMO Transportery samochodowe (dla nadbudowy i przyczepy)

Nadbudowa i przyczepa do przewozu samochodów (zwana dalej „Sprzętem”) wyprodukowana przez JSC Patikima Linija i ich zespoły są objęte gwarancją przez 12 miesięcy, z wyjątkiem hydrauliki i jej komponentów, które są objęte gwarancją przez 24 miesiące od daty dostawy Sprzętu do Kupujący.

JSC Patikima Linija zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wszelkich usterek, które wystąpiły w okresie dostawy lub gwarancji. JSC Patikima Linija lub jej autoryzowany usługodawca określa według własnego uznania, jakie naprawy są wymagane.

Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli sprzęt i części zmontowane lub zainstalowane przez osoby inne niż JSC Patikima Linija lub jej autoryzowanych przedstawicieli serwisowych utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie prac gwarancyjnych.

Gwarancja traci ważność, jeżeli jakakolwiek wada części jest spowodowana:

  • Kierowca nie zastosował się do instrukcji podanych w instrukcjach dla kierowcy JSC Patikima Linija lub innych producentów części do transportu samochodów;
  • Sprzęt był niewłaściwie wykorzystywany, regenerowany lub modyfikowany bez zgody producenta;
  • Sprzęt został przeciążony;
  • Awaria sprzętu spowodowana wypadkiem, pożarem lub innym wypadkiem;
  • Obsługa i konserwacja sprzętu nie została przeprowadzona zgodnie z instrukcjami JSC Patikima Linija TA;
  • Serwis lub naprawy nie były wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe JSC Patikima Linija;
  • Użyto nieoryginalnych części;
  • zastosowano materiały eksploatacyjne nieokreślone w instrukcjach JSC Patikima Linija;
  • Zasięg usterki lub wady wzrósł, ponieważ kierowca nie podjął natychmiast odpowiednich działań po zauważeniu usterki.

Naturalne części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją. Przykłady naturalnych szczegółów zużycia: tuleja śrubowa, żarówki, szkła reflektorów, bezpieczniki, bębny hamulcowe, okładziny, oleje i smary, filtry, amortyzatory i gumy,

błotniki, sprężyny, farba, opony, sprzęg przyczepy, chyba że udowodniono, że są wadliwe fabrycznie.

Kupujący musi niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach w okresie gwarancji.

W okresie gwarancyjnym wszelkie wadliwe części zostaną zwrócone Sprzedawcy.

JSC Patikima Linija nie przyjmuje żadnych innych zobowiązań ani gwarancji poza tymi wyraźnie określonymi powyżej, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za niedostępność Sprzętu podczas napraw gwarancyjnych.