Turinys

Privatumo politikos tikslas

UAB „Patikima linija“ (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), registruotos buveinės adresas:  Vasario 16-osios g. 40, 53216 Garliava, Kauno r., Lietuva, juridinio asmens kodas: 136019174 rūpinasi Jūsų Asmens duomenų saugumu ir Jūsų privatumu.

Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti kaip Įmonė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Įmonei pateikiate, kaip juos saugo, kam teikia, kokias teises Jūs turite bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Įmonė tvarkys Jūsų Asmens duomenis pagal šios Privatumo politikos nuostatas, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus.

Ši Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus internete, jei nenurodyta kitaip.

Asmens duomenys ir kitos vartojamos sąvokos

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su jumis susijusi ir Jus asmeniškai atpažinti leidžianti informacija arba atskirai, arba kartu su kita mums prieinama informacija. Įmonė renka įvairius Asmens duomenis apie Jus, kuriuos mums pateikiate. Įmonė nerinks jokių specialių kategorijų Jūsų Asmens duomenų (jei nenurodyta kitaip).

„Sutartiniai duomenų tvarkytojai“ yra partneriai, su kuriais Įmonė turi rašytines sutartis ir kurie tik tvarko Asmens duomenis Įmonės vardu.

„Duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą (pvz. siunčiant Jums remonto ir techninės priežiūros informaciją ir kt.) ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės internetinėje svetainėje (-se). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui

„Remonto ir techninės priežiūros informacija“ – tai remonto ir techninės priežiūros informacija, apimanti naudotojo instrukcijas, remonto ir priežiūros instrukcijas, atsarginių detalių katalogus, atsarginio rašo  keitimo instrukcijas, autovežio tepimo instrukcijas, hidraulines schemas ar kitokią su Įmonės gaminama ar prekiaujama produkcija ar teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją, kuria Įmonė su Jumis dalinasi Jūsų prašymu ar Jums sutikus.

„Internetinė svetainė“ reiškia visus Įmonės puslapius, tarp kurių yra: www.rimo.lt.

„Sutikimas“ – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Kaip ir kokius Asmenins duomenis renkame?

Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Pateikdamas Duomenų subjektas Įmonei Asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių Duomenų subjektas tikisi.

Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

 1. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių su Duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (remonto ir techninės priežiūros); kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai);
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Ryšių duomenys (telefono numeris (fiksuotojo ryšio ir (arba) mobiliojo telefono), elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamosios vietos adresas (šalis, pašto kodas ir miestas);
 • Apmokėjimo istorija;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.
 1. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
 1. Įmonės darbuotojų, kitų Duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų Duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos ir privatumo.
 1. Duomenų subjektui pateikus prašymą gauti Remonto ir techninės priežiūros informaciją Įmonės internetinėje svetainėje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • pašto adresas;
 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Adresas;
 • Pašto kodas ir miestas;
 • Telefono numeris (fiksuotojo ryšio ir (arba) mobiliojo telefono);
 • Gimimo data;
 • Kiti šioje Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys.
 1. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti Asmens duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Kai lankotės Įmonės Internetinėse svetainėse, Internetinės svetainės ir serveriai renka iš Jūsų šią informaciją: Jūsų IP adresą, aplankytus puslapius, taip pat užregistruoja, kokį Įmonės Internetinių svetainių turinį peržiūrėjote. Šio būdu surinkta informacija nėra naudojama Jūsų asmeniui identifikuoti. Informacija, surinkta Įmonės Internetinėse svetainėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė Jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie Jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami į Įmonės Internetines svetaines, adresas, Jūsų apsilankymo data ir laikas, Jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį Įmonės Internetinių svetainių turinį peržiūrėjote.

Taip pat galime rinkti tam tikrus duomenis iš Slapukų ir panašių priemonių. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų ir panašių priemonių naudojimą, spauskite čia peržiūrėti Įmonės SLAPUKŲ POLITIKĄ.

Jūsų Asmens duomenis taip pat galime naudoti reklamos rodymo tikslais. Reklamos rodymas naudojant slapukus atitinka Įmonės Slapukų politiką.

Kaip Įmonė naudos Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors Duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Kad būtų galima įvykdyti Jūsų užsakymą

Jei užsisakėte prekių ar serviso paslaugų iš Įmonės, siekiant įvykdyti pirkimo ar serviso paslaugų sutarties sąlygas Įmonė naudos Jūsų Asmens duomenis su jumis sudarytos pirkimo ar serviso paslaugų sutarties pagrindu vykdant pirkimo – pardavimo arba serviso paslaugų sutartį (susisiekti dėl užsakymo vykdymo eigos el. paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis).

Taip pat galime naudoti informaciją apie Jūsų amžių, kad galėtume patikrinti, ar esate pakankamai suaugę sudaryti pirkimo ar serviso paslaugų sutartį ir ar mums leistina tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Asmens duomenis naudojame tokia tvarka vykdant teisinę prievolę.

Įmonė gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo Sutartiniams duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Įmonės vardu. Sutartiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos Sutartinius duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga.

Kad būtų galima su Jumis susisiekti

Jei susisieksite el. paštu, telefonu, Įmonės Internetinėse svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose, Įmonė tvarkys Jūsų Asmens duomenis, siekdama atsakyti į užklausą ir suteikti Jums geriausią aptarnavimą. Tokius Asmeninius duomenis Įmonė tvarkys taip, kaip reikalinga administruojant Jūsų užklausą arba jei to reikia vykdant teisinę prievolę.

Kad būtų žinoma kur atsiųsti Jūsų prašomą remonto ir techninės priežiūros informaciją

 • Jei pateikėte prašymą Įmonės Internetinėje svetainėje ir taip išreiškėte norą gauti Remonto ir techninės priežiūros informaciją, Įmonė Jums siųsime tokią informaciją el. paštu remdamiesi Jūsų prašymu, t.y. Jūsų sutikimu;
 • Jei davėte sutikimą siųsti suasmenintą informaciją, Įmonė galime Jums ją siųsti telefonu, SMS žinutėmis, el. paštu arba įprastu paštu.

Ar mano Asmens duomenys perduodami kitiems?

Sutartiniai duomenų tvarkytojai

Įmonė Jūsų Asmens duomenų neperduos niekam kitam naudoti ar kitais tikslais. Tačiau Įmonė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis savo Sutartiniams duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, neapsiribojant, Jūsų prašytai Remonto ir techninės priežiūros informacijai pranešti (spaustuvėms, pristatymo paslaugų firmoms), su kuriais Įmonė esame sudarę rašytines sutartis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo apibrėžtais ir konkrečiais tikslais.

Socialiniai tinklai

Įmonės Interneto svetainės gali siūlyti Jums programinius papildinius iš įvairių socialinių tinklalapių. Pasirinkus sąveikauti (užregistruojant paskyrą socialinėje žiniasklaidoje), Jūsų veiksmai Įmonės Interneto svetainėje gali būti prieinami tam socialiniam tinklalapiui, priklausomai nuo privatumo politikų, su kuriomis sutikote registruodamiesi tame tinklalapyje. Jei nenorite dalintis tokia informacija, prašome išsiregistruoti iš tokio socialinio tinklalapio.

Institucijos

Sulaukusi reikalavimų iš valstybinių institucijų ir, jei to reikia teisiniams procesams, tyrimams ir pan., Įmonė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tokioms institucijoms kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Su Jūsų sutikimu

Papildomai prie to, kas minėta aukščiau, Įmonė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tik su išankstiniu Jūsų sutikimu, nurodančiu kam (kokiai įmonei) ir kokiu tikslu Įmonė galime perduoti Jūsų Asmens duomenis. Tai nėra dažna ir įprasta praktika, nepaisant to, ateityje tai gali pasitaikyti.

Kaip apsaugomi Jūsų Asmens duomenys?

Įmonė įgyvendina tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad apsaugotų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Be to, Įmonė neperduos Jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims (ne ES šalims), išskyrus tuos atvejus, kai užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytinus teisės aktus.

Kokios Jūsų teisės?

Galite reikalauti toliau išdėstytų teisių įgyvendinimo.

Sutikimo atšaukimas

Norėdami apriboti pranešimus iš Įmonės galite tą padaryti bet kada parašę laišką el. paštu info@rimo.lt   arba paskambinę telefonu +370 37 37 3018.

Įmonė įsipareigoja kaip įmanoma greičiau užfiksuoti Jūsų sutikimo atšaukimą. Dėl techninės specifikos gali būti, jog realizuojant techninį sprendimą po atsisakymo Jūs dar sulauksite el. laiškų su reklaminiais pasiūlymais ir kitu turiniu iš Įmonės (tuo atveju, kai el. laiškas jau buvo išsiųstas ar yra siuntimo etape). Iš anksto už tai atsiprašome ir prašome Jūsų supratingumo.

Teisė susipažinti su Asmens duomenimis, teisė į Asmens duomenų perkeliamumą, jų ištrynimas („Teisė būti pamirštam“)   ir taisymas

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. norėdami gauti prieigą prie visų savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su Įmone el. paštu adresu info@rimo.lt  ir Įmonė atsiųs visų Asmens duomenų, kuriuos apie Jus turime, kopiją. Tokie Asmeniniai duomenys bus pateikiami įskaitoma elektronine forma ir, Jums pageidaujant, duomenis bus galima persiųsti trečiosioms šalims.

Asmens duomenų tvarkymo apribojimas

Jei turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas. Taip pat bet kada galite paprašyti pataisyti Jūsų Asmeninius duomenis ar juos ištrinti („Teisė būti pamirštam), parašę el. laišką adresu info@rimo.lt.

„Teisė būti pamirštam“ netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?

Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba tol, kol turime Jūsų sutikimą. Tačiau jūs galite bet kada pareikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų arba ištrinti Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai Įmonė turi teisinę prievolę toliau tvarkyti tokius Asmens duomenis).

Kur gauti išsamesnės informacijos?

Siųsti su Asmens duomenimis susijusius klausimus, užklausas, sužinoti, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenimis, galite susisiekę su mumis el. paštu adresu info@rimo.lt .

Taip pat su mumis galima susisiekti įprastu paštu adresu UAB „Patikima linija“, Vasario 16-osios g. 40, 53216 Garliava, Kauno r., Lietuva.

Iškilus bet kokiems neaiškumams ar pageidaujant pateikti skundą galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tinklapis http://vdai.lrv.lt/  arba adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

Privatumo politikos pakeitimai

Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje arba atsiųsime Jums atnaujintą politiką Jūsų el. paštu.

Įmonė siekia laikytis su Asmens duomenimis susijusių principų ir teisės aktų. Įmonė atnaujins šią Privatumo politiką užtikrinti, kad joje nėra klaidų  ir būtų visa reikiama informacija apie Jūsų teises, tvarkymo veiksmus. Įmonė Privatumo politiką gali pakeisti, kad atitiktų naujausiems teisiniams reikalavimams ir pasikeitimams rinkoje.

2019 09 19